Sent from Shibuya, 13, Japan

gmail-shibuya

微软的日本代理服务器出口,在我的Gmail中显示“Sent from Shibuya, 13, Japan”,唉,好向往的地方呢~

关于 “Sent from Shibuya, 13, Japan” 的 1 个意见

发表评论